| Main Page | About us | How to Ask and/or Order | FAQS | Privacy | References | Współpraca | Memorial Room/Poszukiwanie Rodziny |

 

 

 

3/2005Historia rodziny Kamińskich/Krajewskich dla P. Roberta M. Janice z USA - na podstawie przesłanych i odnalezionych dokumentów, wersja pierwsza główna - 05-30-05:


# Matka: Halina Kamińska = urodziła się dnia 17.07.1911 w Kraszewie-Gaczułtach, ochrzczona dnia 18.07.1911 w kościele w Raciążu jako córka Jozefa Kamińskiego i Zofii Kamińskiej z domu Krajewskiej (na podstawie uzyskanego świadectwa urodzenia Haliny z USC w Raciążu oraz oryginału wpisu świadectwa urodzenia w parafii w Raciążu). Halina Kamińska wyjechała z rodzicami i o dwa lata starszym bratem Gustawem do USA w roku 1912, tamże wyszła za mąż za Leona Janice (Janiec) i szczęśliwie mieli dwoje dzieci: córka Linda Sophie Janice ur. w roku 1948 oraz syn Robert Michael Janice ur. w roku 1950. Halina zmarła w USA w roku 2003 mając 91 lat.

Rodzice Haliny:

# Dziadek: Józef Kamiński = ur. dnia 10.01.1883 roku we wsi Ostojów gmina i parafia Suchedniów/kieleckie z ojca Franciszka Kamińskiego i matki Marianny Kamińskiej z d. Flasińskiej(?), Józef Kamiński odsłużył wojsko w rosyjskiej armii (zabór rosyjski) w 1905 roku mając 23 lata, walczył w wojnie Rosyjsko-Japońskiej w 1904/1905 roku, został odznaczony medalem wojskowym (na podstawie przesłanych kopii dokumentów wojskowych), jego specjalnością zawodową było kowalstwo/kuźnictwo.

# Babcia: Zofia Kamińska = z domu Krajewska ur. 15.05.1888 w Kraszewie-Gaczułtach , (par.) Raciąż (?), z ojca Franciszka Krajewskiego i matki Antoniny Krajewskiej z domu Jaworska, rodzina Krajewskich/Kamińskich w tym czasie mogła mieszkać również w miejscowości Szreńsk, pow. Płock (z dokumentów imigracyjnych rodziny Krajewskich w USA) lub w miejscowości Nowa Wieś, gmina Drobin (z paszportu Zofii Kamińskiej z domu Krajewskiej jako jej ostatnie miejsce zamieszkania przed wydaniem paszportu przez władze rosyjskie przed wyjazdem do USA).

# Józef i Zofia ślub wzięli dnia 25.08.1909 - w par. Raciąż (najprawdopodobniej) lub w par. Suchedniów, w par. Grodziec, w par. Szreńsk (?).

# Po ślubie w 1909 roku Józef i Zofia osiedlili się na krótko na Śląsku i zamieszkali w miejscowości Grodziec (teraz część Będzina), koło Sosnowca, Śląsk.

# W maju 1910 roku urodził im się na Śląsku w Grodźcu syn Gustaw ( ur. dnia 28.04.1910, ochrzczony dnia 9.05.1910 - przesłane świadectwo urodzenia i chrztu z parafii Grodziec). Zgodnie z tym dokumentem rodzicami chrzestnymi byli: Ignacy Radosiński oraz Helena Podkowska.

# Józef i Zofia postanowili wyemigrować do USA na zaproszenie rodziny Krajewskich, Zofia oczekiwała następnego dziecka, postanowili, że przed wyjazdem do USA pojadą do Kraszewo-Gaczułty/Raciąż (do rodziny Krajewskich córki Zofii i/lub była tam praca kowala dla Józefa(?), gdzie dnia 17.07.1911 roku urodziła im się córka Halina (zw. też Alina, matka P. Roberta z USA) (uzyskane: Świadectwo urodzenia i chrztu Haliny z parafii Raciąż).

# Zaraz po szczęśliwym urodzeniu zdrowego dziecka córki Halinki w Kraszewo-Gaczułtach/par. Raciąż w lipcu 1911 roku, ojciec Józef Kamiński wyjechał jako pierwszy do USA poprzez niemiecki port Bremen i dotarł w 1911 roku do USA poprzez port New York, a żona Zofia pojechała do rodziny w miejscowości Szreńsk (dane z manifest E.I. jako ostatnie miejsce zamieszkania przed wyjazdem do USA).

# Zofia z dziećmi Gustawem (2 latka) i Halinką (niemowlę) dotarła do USA w ślad za mężem Józefem 14 października 1912 roku poprzez port Rotterdam i szczęśliwie połączyła się z mężem w Ameryce (pierwszy adres męża - z manifest E.I.: Watervliet, 25th Street, #21, N.Y.), dając początek nowej rodzinie amerykańskiej.

# inne ostatnio przesłane dokumenty rodzinne przez p. Roberta z USA:
Metryka urodzenia Ireny Ciarczyńskiej, córki Leona Ciarczyńskiego i Wandy z Krajewskich, ur. 3.12.1919 w Kraszewie-Gaczułtach, parafia Raciąż, oraz koperta z jej ostatnim adresem z 1946 roku: Irena Ciarczyńska, Warszawa-Mokotów, ul. Lenartowicza 19-2.= po przeszukaniu ks.telef.W-wa "Ciarczyński/a" = Janina Ciarczyńska, 0-22 ........; mój telefon w dniu 23/05/2005,11.00: Pani Janina, 89-letnia, główne rodzinne dokumenty zaginęły podczas wojny, ale dość dobrze pamięta z całego życia: Irena Ciarczyńska to jej rodzona siostra, zmarła kilka lat temu, tak, ich matka to Wanda Ciarczyńska z domu Krajewska (TO MATKA CHRZESTNA Haliny Kamińskiej z d. Krajewskiej, zgodnie z wpisem urodzenia Haliny z 1911 roku z parafii Raciąż!; ojcem chrzestnym był: Jan Olszewski), Pani Janina pamięta sprzed WWII, że mieli kontakt listowno/paczkowy z USA, z "Ciocią Zosią" (Kamińską z d. Krajewską) a jej córeczką była Alinka (to Halina - Matka Roberta M. Janice!), Pani Janina zgodziła się, że wyślemy jej list (w zał.-kopie w/w metryki siostry Ireny i koperty z adresem z 1946 roku), przedyktuje rodzinie to co pamięta o tych rodzinach i i wyśle do nas list do przetłumaczenia dla Mr. Roberta z USA).


BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE NA TEMAT TYCH RODZIN / NAZWISK / MIEJSC!  DZIĘKUJEMY!   


 

"The History of the family KAMINSKI and KRAJEWSKI from beg of 1900s Poland" - basing on all documents found out by RootsPoland.com - for Mr. Robert M. Janice, USA - first & main version dated- 05-30-05:

 

# Mother: Halina Kaminska = was born on 17 Jul 1911 in Kraszewo-Gaczulty, Poland, was christened on 18 Jul at the church in Raciaz, Poland as the daughter of Jozef Kaminski and Zofia Kaminska nee family Krajewski (basing on the birth certificate of Halina Kaminska from USC Raciaz and the original of the birth certificate from the parish church books in Raciaz). Halina Kaminska emigrated with the parents and two-years older brother Gustaw to USA in 1912, there she married Leon Janice (Janiec) and happilly they had two childrens: daughter Linda Sophie Janice born in 1948 and son Robert Michael Janice born in 1950. Halina passed away in 2003 as 91 years old.

 

Halina's parents:

 

# Grandpa: Jozef Kaminski = was born on 10 Jan 1993 in Ostojow gmina (administrative district) and parish Suchedniow/town Kielce region (in 19th century) as the son of the father Franciszek Kaminski and the mother Marianna Kaminska nee family Flasinski(?), Jozef Kaminski was served military in Russian army (Russian sector of partitioned Poland) in 1905 as 23 years old, he fighted in Russia-Japan war in 1904/1905, he was awarded military medal (basing on copies of the military documents sent), his proffesion was iron-work/metallurgy.

 

# Grandma: Zofia Kaminska = nee from the family Krajewski was born on 15 May 1888 in Kraszewo-Gaczulty, (parish) Raciaz, from the father Franciszek Krajewski and the mother Antonina Krajewska nee family Jaworski, this family Krajewski/Kaminski that time could resided also in the town Szrensk - main town Plock district (from the immigration records of the family Krajewski in USA) or in the town Nowa Wies, gmina (administrative area) Drobin (from the passport of Zofia Kaminska issued by Russian authorities stating her last place of residence before emigrating to USA).

 

# Jozef and Zofia were married in 1909 and settled for the short time in the town Grodziec (now part of the town Bedzin), near the town Sosnowiec, Slask area (coal mining and iron-work/metallurgy industry centre).

 

# In May 1910 their son Gustaw was born (on 28 Apr 1910, christened on 9 May 1910 - basing on the birth and baptismal certificate from the parish Grodziec). According to these documents the godparents were: Ignacy Radosinski and Helena Podkowska.

 

# Jozef and Zofia decided to emigrate to USA on the invitation of the family Krajewski from USA, Zofia was pregnant, they decided that before  leaving to US they would move to Kraszewo-Gaczulty/Raciaz (to the family Krajewski of Zofia or/and the job for Jozef was there(?), where on 17 Jul 1911 their daughter Halina was born (name also as Alina, the mother of Mr. Robert from USA) (basic o the birth and baptismal certificate of the Halina from the parish Raciaz).

 

# Soon after the happy birth of the daughter Halinka in Kraszewo-Gaczulty/parish Raciaz on Jul 1911 father Jozef Kaminski leaved as first to USA through the German port Bremen and arrived in 1911 to USA via the port New York and the same time his wife Zofia was going to the town Szrensk (the records from the E.I. immigration manifest as the last place of the residence before leaving to USA).

 

# Zofia with the childs Gustaw (2 y old) and Halinka (baby), following her husband Jozef, arrived to USA on the 14 Oct 1912 through the port Rotterdam and happily connected to her husband in America (first address of the husband - from the E.I. manifest: Watervliet, 25th Street, #21, N.Y.), giving a beginning of the new American family.

 


IF YOU HAVE ANY FAMILY CONNECTION - PLEASE CONTACT US!!


     

     
 

Copyright © 1993 - 2007 DHO / Contact Email: webmaster@rootspoland.com

"Your sentimental family journey to Poland"

by Tadeusz - Tad & friends